Commensal Shrimp Palaemonidae

Commensal Shrimp Palaemonidae

撮影日:2015年02月28日

撮影地:マクタン島(セブ)

和名:

英名:Crinoid shrimp

見るからにCrinoid shrimpの仲間だけど名前解らず。


コメント: